Hội thảo tập huấn Dành cho Kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm về tham chiếu chuẩn cơ sở giáo dục đại học trong kiểm định chất lượng giáo dục

02/06/2024

HỘI THẢO TẬP HUẤN

Dành cho Kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

về tham chiếu chuẩn cơ sở giáo dục đại học

trong kiểm định chất lượng giáo dục

 

Sáng ngày 27/5/2024, Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi Hội thảo tập huấn dành cho kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (sau đây gọi tắt là Kiểm định viên) về tham chiếu chuẩn cơ sở giáo dục đại học trong kiểm định chất lượng giáo dục.

 

Buổi Hội thảo được triển khai trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các đầu cầu trên toàn quốc. Với sự tham gia của các báo cáo viên là chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực kiểm định chất lượng và gần 400 kiểm định viên trên cả nước, Hội thảo đã trình bày các nội dung:

-       Giới thiệu Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

-       Một số vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn và cách tính các chỉ số trong từng tiêu chuẩn, tiêu chí của Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT

-       Tham chiếu các tiêu chí của một số bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học với tiêu chí trong chuẩn cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 01/2024/TTBGDĐT.

-       Thảo luận cụ thể các vấn đề khó khăn, chưa thống nhất khi triển khai thực tế.