Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (Đợt 2.2021)

02/12/2021

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHINH – MARKETING

Ngày 02/12/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Tài chính – Marketing (Trường) gồm: chương trình Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh trình độ đại học. Đây là lần thứ 2 trong năm 2021, Trung tâm đánh giá chất lượng cấp CTĐT tại Trường.Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát cơ sở đào tạo của 03 chương trình bao gồm: Văn phòng khoa, các đơn vị phòng ban, phòng thực hành, các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá; các tài liệu minh chứng và thực hiện phỏng vấn đối tượng viết báo cáo tự đánh giá.