Khảo sát chính thức 05 CTĐT Trường ĐH Mở TP.HCM (28/02 - 03/3/2023)

05/03/2023

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ ngày 28/02 đến ngày 03/3/2023, đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức 05 Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh (Trường).

  1.  Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế trình độ thạc sĩ
  2. Chương trình đào tạo ngành Xã hội học trình độ thạc sĩ
  3. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sĩ
  4. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ thạc sĩ
  5. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính trình độ thạcsĩ