22/07/2016 01:55 CH
Chương trình đào tạo (CTĐT)Kết quả kiểm địnhVăn bản 
cơ sở giáo dục phản hồi
Giấy chứng nhận KĐCLGD
02 CTĐT được công nhận trong năm 2017
CTĐT chuẩn  ngành Việt Nam học trình độ đại học,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 09/NQ-
HĐKĐCLGD, 15/8/2017
CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 02/10/2022.
CTĐT chuẩn ngành Tâm lý học trình độ đại học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 10/NQ-
HĐKĐCLGD, 15/8/2017
CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 02/10/2022.
03 CTĐT được công nhận trong năm 2018
CTĐT Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán trình độ Thạc sĩ,
Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, 12/02/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết   Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 19/4/2023
CTĐT chất lượng cao  ngành Tài chính ngân hàng trình độ đại học,
Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 27/4/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 02/7/2023
CTĐT chuyên ngành Kế toán trình độ đại học,
Khoa Kế toán - Kiểm toán, ĐHQGHN
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 27/4/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 05/9/2023
20 CTĐT được công nhận trong năm 2019
CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học,
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD, 03/7/2019
Công bố ngày 11/7/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết  Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 12/8/2024
CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử trình độ đại học,
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, 03/7/2019
Công bố ngày 11/7/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 12/8/2024
CTĐT ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học, Trường Đại học Sài Gòn Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD, 03/7/2019
Công bố ngày 11/7/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 12/8/2024
CTĐT ngành Quản trị khách sạn trình độ đại học,
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 05/9/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dụcCó giá trị đến ngày 07/10/2024
CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 05/9/2019

CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 07/10/2024
CTĐT cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế 
Khoa Quốc tế, ĐHQG HN
Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 06/9/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 07/10/2024
CTĐT cử nhân ngành Quốc tế học
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 10/9/2019

CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 15/10/2024
CTĐT ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 13/9/2019

CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 15/10/2024
CTĐT ngành Công nghệ sinh học
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 13/9/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 15/10/2024
CTĐT chuẩn ngành Dược học
Khoa Y Dược, ĐHQGHN
Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 11/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2024
CTĐT ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học
Trường Đại học Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 22/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 12/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT ngành Kế toán trình độ đại học
Trường Đại học Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 23/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 12/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chuẩn trình độ đại học Sư phạm Toán
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2024
CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Sư phạm Ngữ  văn
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Nghị quyết số 15/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2024
CTĐT chuẩn trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp giáo dục bộ môn Ngữ văn
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Nghị quyết số 16/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2024
CTĐT chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng trình độ đại học
Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 17/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chất lượng cao chuyên ngành Quản trị marketing trình độ đại học
Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 18/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ đại học
Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 19/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 20/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chuyên ngành Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 21/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
Năm 2020
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020 
Công bố ngày 19/03/2020
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Kế toán trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ đại học
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính
Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Kỹ thuật tàu thủy trình độ đại học
Trường ĐH Nha Trang
Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 24/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Công nghệ chế biến thủy sản trình độ đại học
Trường ĐH Nha Trang
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 24/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Lưu trữ học
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 25/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế
Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 27/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết  Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Dược học trình độ đại học
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 15/04/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 18/05/2025
CTĐT ngành QTKD trình độ thạc sĩ
Trường ĐH Sài Gòn
Nghị quyết số 15/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2020, công bố ngày 10/11/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2025
CTĐT ngành QTKD trình độ đại học
Trường ĐH Sài Gòn
Nghị quyết số 16/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2020, công bố ngày 10/11/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2025

» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo Rating: 5 out of 10 73449.
Core Version: 1.8.0.0