20/04/2016 11:39 SA

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33 /QĐ-TTKĐ  ngày 12 tháng 11 năm 2018 của

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP.HCM)

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM

Chủ tịch

2

ThS. Hồ Đắc Hải Miên

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga

Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn, ĐHQG-HCM

Thư ký

4

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Ủy viên

5

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

Trường Đại học Cần Thơ

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa

Trường Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG-HCM

Ủy viên

7

PGS.TS. Vũ Hải Quân

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

8

PGS.TS. Cao Hào Thi

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Ủy viên

10

TS. Vũ Thế Dũng

Công ty TNHH Thinking School

Ủy viên

11

Luật sư Phạm Ngọc Hưng

Hiệp hội doanh nghiệp TP. HCM

Ủy viên

Danh sách  gồm có: 11 thành viên.


Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0