01/04/2024 04:45 CH

Danh mục tài liệu (bắt buộc) của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên

A – Tài liệu nội bộ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên do Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG-HCM biên soạn hoặc sở hữu quyền sử dụng.

B – Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng và KĐCLGD

1.      

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

2.      

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

3.      

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14

4.      

Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

5.      

Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam

6.            

Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030

7.      

Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuet65 công nghiệp trình độ đại học

8.      

Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

9.      

Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy trình và chu ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

10.  

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp   

11.  

Thông tư số 33/2014/TT-BGDÐT ngày 02/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

12.  

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

13.  

Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học

14.  

Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trinh do955 cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

15.  

Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

16.  

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

17.  

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

18.  

Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

19.  

Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

20.  

Công văn số 528/ KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

21.  

Công văn số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 29/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

22.  

Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chung về việc sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giao dục đại học

23.  

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục

24.  

Công văn 767/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáp dục

25.  

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

26.  

Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

27.  

Công văn 756/QLCL-KĐCLGD ngày 31/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

28.  

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo và Công văn số 774/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD

29.  

Công văn số 5578/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Danh mục tài liệu (bắt buộc) của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên Rating: 5 out of 10 1459.
Core Version: 1.8.0.0