TẦM NHÌN: Đến năm 2030, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, uy tín được công nhận trong khu vực và thế giới.

SỨ MẠNG: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có sứ mạng thực hiện các dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục Việt Nam; chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:  "Khách quan - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Sáng tạo"

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

  1. Phát triển nguồn lực tài chính bền vững
  2. Cung cấp các dịch vụ giá trị và chất lượng
  3. Quản trị và vận hành hiệu quả
  4. Phát triển đội ngũ tinh gọn, chuyên nghiệp
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0