Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được qui định trong Quy chế về tổ chức và hoạt động, ban hành theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc ĐHQG-HCM và Quyết định số 381/QĐ-ĐHQG, ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Chức năng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục:
 1. Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, ngoại trừ các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo thuộc quyền quản lý của ĐHQG-HCM.
 2. Tư vấn cho các cơ sở giáo dục thực hiện cải tiến chất lượng sau khi được kiểm định chất lượng giáo dục.
 3. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.
 4. Đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhận thức, nâng cao năng lực đánh giá chất lượng giáo dục cho đội ngũ của các cơ sở giáo dục.
Nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục:
 1. Công bố công khai quyết định thành lập Trung tâm, giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, danh sách các kiểm định viên trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác;
 2. Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục; các nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
 3. Tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng đối tượng và phạm vi ghi trong giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
 4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn cải thiện chất lượng sau kiểm định cho các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm đối với các hoạt động chuyên môn do Trung tâm thực hiện;
 5. Quản lý kiểm định viên, cán bộ và nhân viên của Trung tâm;
 6. Thực hiện, triển khai ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục;
 7. Quản lý tài chính, thực hiện việc thu chi theo quy định của pháp luật hiện hành;
 8. Thực hiện báo cáo về các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của ĐHQG-HCM;
 9. Hằng năm, trước ngày 31 tháng 12, Trung tâm gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; những thay đổi trong năm, thuận lợi, khó khăn, các kiến nghị, đề xuất và các thông tin cần cung cấp đến ĐHQG-HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quy chế hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM

Khách quan - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Sáng tạoĐại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0