11/04/2004 10:00 SA
Cơ sở giáo dục (CSGD)Kết quả kiểm địnhVăn bản cơ sở giáo dục phản hồiThời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồngGiấy chứng nhận KĐCLGD
06 CSGD được công nhận
năm 2016
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 18/7/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 22/7/2016 đến hết ngày 20/8/2016 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo duc
Có giá trị đến 09/9/2021.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 18/7/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/7/2016 đến hết ngày 26/8/2016 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 09/9/2021.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 18/7/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/8/2016 đến hết ngày 08/9/2016 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 09/9/2021.
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 18/7/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/7/2016 đến hết ngày 26/8/2016 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 12/9/2021

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 27/9/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/10/2016 đến hết ngày 17/11/2016 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 17/11/2021.
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/9/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 13/10/2016 đến hết ngày 11/11/2016 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 17/11/2021.
12 CSGD được công nhận
năm 2017

Trường Đại học Luật TPHCM Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 31/3/2027 đến hết ngày 29/4/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 03/5/2022.
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/3/2017 đến hết ngày 28/4/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 03/5/2022.
Trường Đại học Kinh tế TPHCM Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/4/20247 đến hết ngày 02/5/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 03/5/2022.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 03/5/2022.
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017  CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/3/2017 đến hết ngày 28/4/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 03/5/2022.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 30/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/4/2017  đến hết ngày 02/5/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 03/5/2022.
Trường Đại học Mở TPHCM Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 15/8/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 17/8/2017 đến hết ngày 15/9/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 18/9/2022
Trường Đại học Tiền Giang Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 15/8/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 16/8/2017 đến hết ngày 14/9/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 18/9/2022
Trường Đại học Y Dược TPHCM Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/10/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 31/10/2017 đến hết ngày 29/11/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 16/11/2022.
Trường Đại học Thủ Dầu Một Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 27/10/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/10/2017 đến hết ngày 26/11/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 16/11/2022.
Trường Đại học Tài chính - Marketing Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/10/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/10/2017 đến hết ngày 26/11/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 16/11/2022.
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 14/11/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 15/11/2017 đến hết ngày 14/12/2017 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 16/12/2022.
06 CSGD được công nhận
năm 2018

Trường Đại học Lạc Hồng Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 12/02/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 15/3/2018 Đã được công nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 16/03/2023.
Trường Đại học Nha Trang Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 12/02/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 13/02/2018 đến hết ngày 14/3/2018 Đã được công nhận 
kiểm định chất lượng giáo dụcCó giá trị đến 16/03/2023.
Trường Đại học An Giang Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 12/02/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 13/02/2018 đến hết ngày 14/3/2018 Đã được công nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 16/03/2023.

Trường Đại học Cần Thơ Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 20/4/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 20/4/2018 đến hết ngày 19/5/2018 Đã được công nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 19/05/2023.
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 20/4/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/5/2018 đến hết ngày 31/5/2018 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 04/6/2023
Trường Đại học Nông lâm TPHCM  Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 20/4/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 09/5/2018 đến hết ngày 07/6/2018 Đã được công nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 11/6/2023
04 CSGD được công nhận
năm 
2019

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính  Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 11/12/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 26/12/2018 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 02/01/2024
Trường Đại học Đà Lạt Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 03/7/2019. Công bố ngày 05/7/2019. CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 05/7/2019 đến hết ngày 19/7/2019 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 23/7/2024
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 03/7/2019. Công bố ngày 08/7/2019. CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 08/7/2019 đến hết ngày 22/7/2019 Đã được công nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 12/8/2024
Trường Đại học Trà Vinh Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 02/11/2019. Công bố ngày 04/11/2019. CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 18/11/2019 Đã được công nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến 20/11/2024.
02 CSGD được công nhận
năm
 2020
Trường Đại học Văn Hóa Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 02/4/2020 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến 08/4/2025
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD 18/03/2020, công bố ngày 23/03/2020 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 06/4/2020 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến 08/4/2025

07 CSGD được công nhận
n
ăm
 2022

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
(Chu kỳ 2) 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD 17/02/2022, công bố ngày 18/02/2022 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 18/2/2022 đến hết ngày 04/3/2022 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. 
Có giá trị đến 08/3/2027
Trường Cao đẳng sư phạm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD 17/02/2022, công bố ngày 18/02/2022 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 18/2/2022 đến hết ngày 04/3/2022 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 21/3/2027

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
(Chu kỳ 2) 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐKĐCLGD 12/04/2022, công bố ngày 25/04/2022 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 09/5/2022 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị 
đến 12/5/2027
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
(Chu kỳ 2) 

Nghị quyết số 40/NQ-HĐKĐCLGD 30/06/2022, công bố ngày 08/07/2022 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 08/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. 
Có giá trị đến 24/7/2027
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 43/NQ-HĐKĐCLGD 22/08/2022, công bố ngày 23/08/2022 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 23/8/2022 đến hết ngày 06/9/2022 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến 06/9/2027
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM
(Chu kỳ 2) 
Nghị quyết số 49/NQ-HĐKĐCLGD 26/08/2022, công bố ngày 26/08/2022 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 26/8/2022 đến hết ngày 09/9/2022 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến 11/9/2027

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (Chu kỳ 2)  Nghị quyết số 51/NQ-HĐKĐCLGD 23/09/2022, công bố ngày 27/09/2022 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/9/2022 đến hết ngày 11/10/2022 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. 
Có giá trị đến 11/10/2027
20 CSGD được công nhận 
n
ăm 2023
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Nghị quyết số 62/NQ-HĐKĐCLGD 23/12/2022, công bố ngày 26/12/2022 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 09/01/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 09/01/2028
Trường Đại học Sài Gòn 
(Chu kỳ 2)

Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD 24/02/2023, công bố ngày 24/02/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 24/3/2023 đến hết ngày 10/3/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 12/3/2028
Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGD 27/02/2023, công bố ngày 02/3/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/3/2023 đến hết ngày 16/3/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 16/3/2028

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGD 27/02/2023, công bố ngày 03/3/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/3/2023 đến hết ngày 17/3/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến 19/3/2028

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (Chu kỳ 2)  Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD 27/02/2023, công bố ngày 06/3/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/3/2023 đến hết ngày 20/3/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 20/3/2028
Trường Đại học Tiền Giang 
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD 27/02/2023, công bố ngày 09/3/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 09/3/2023 đến hết ngày 23/3/2023 Đã được công nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 20/3/2028
Trường Đại học Mở TPHCM 
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 24/NQ-HĐKĐCLGD 13/03/2023, công bố ngày 14/3/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 28/3/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2028
Trường ĐH Thủ Dầu Một
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 25/NQ-HĐKĐCLGD 13/03/2023, công bố ngày 14/3/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 28/3/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2028
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 26/NQ-HĐKĐCLGD 13/03/2023, công bố ngày 14/3/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 28/3/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2028
Trường ĐH Tài chính Marketing 
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 27/NQ-HĐKĐCLGD 12/4/2023, công bố ngày 12/4/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 12/4/2023 đến hết ngày 26/4/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 26/4/2028
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 28/NQ-HĐKĐCLGD 16/6/2023, công bố ngày 21/6/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 21/6/2023 đến hết ngày 05/7/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 06/7/2028
Trường ĐH Nha Trang
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 46/NQ-HĐKĐCLGD 13/7/2023, công bố ngày 14/7/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/7/2023 đến hết ngày 28/7/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/7/2028
Trường ĐH Lạc Hồng
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 51/NQ-HĐKĐCLGD 17/8/2023, công bố ngày 06/9/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/9/2023 đến hết ngày 20/9/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 21/9/2028.
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 58/NQ-HĐKĐCLGD 29/9/2023, công bố ngày 02/10/2023  CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 16/10/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 16/10/2028.
Trường ĐH Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
(Chu kỳ 2) 
Nghị quyết số 63/NQ-HĐKĐCLGD 20/10/2023, công bố ngày 20/10/2023  CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 20/10/2023 đến hết ngày 03/11/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 03/11/2028.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 66/NQ-HĐKĐCLGD 03/11/2023công bố ngày 24/11/2023  CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 24/11/2023 đến hết ngày 08/12/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 10/12/2028.
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 70/NQ-HĐKĐCLGD 11/12/2023công bố ngày 12/12/2023  CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 12/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 26/12/2028.
Trường Đại học Bạc Liêu Nghị quyết số 69/NQ-HĐKĐCLGD 11/12/2023công bố ngày 13/12/2023  CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 13/12/2023 đến hết ngày 27/12/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 27/12/2028.
Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 67/NQ-HĐKĐCLGD 11/12/2023công bố ngày 13/12/2023  CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 13/12/2023 đến hết ngày 27/12/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 27/12/2028.
Trường Đại học Cần Thơ
(Chu kỳ 2) 
Nghị quyết số 71/NQ-HĐKĐCLGD 14/12/2023công bố ngày 14/12/2023  CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/12/2023 đến hết ngày 28/12/2023 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/12/2028.
Năm 2024
Trường Đại học Y Dược TPHCM
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 72/NQ-HĐKĐCLGD 25/12/2023công bố ngày 29/12/2023 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 29/12/2023 đến hết ngày 12/01/2024 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 12/01/2029.
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD 07/02/2024công bố ngày 07/02/2024 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 07/02/2024 đến hết ngày 22/02/2024 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 22/02/2029.
Trường Đại học Luật TPHCM
(Chu kỳ 2)
Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGD 07/02/2024công bố ngày 07/02/2024 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 07/02/2024  đến hết ngày 22/02/2024 Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 22/02/2029.
» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục Rating: 5 out of 10 107715.
Core Version: 1.8.0.0