22/07/2016 01:55 CH
Cơ sở giáo dục (CSGD)Kết quả kiểm địnhVăn bản cơ sở giáo dục phản hồiGiấy chứng nhận KĐCLGD
06 CSGD được công nhận trong năm 2016
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 18/7/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.

Có giá trị đến ngày 09/9/2021.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 18/7/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng

Có giá trị đến ngày 09/9/2021.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 18/7/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 09/9/2021.
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 18/7/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 12/9/2021.
Xin vui lòng 
xem tại đây
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 27/9/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 17/11/2021.
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/9/2016 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 17/11/2021.
12 CSGD được công nhận trong năm 2017
Trường Đại học Luật TPHCM Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Kinh tế TPHCM Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/3/2017  CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 30/3/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Mở TPHCM Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 15/8/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 18/9/2022
Trường Đại học Tiền Giang Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 15/8/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 18/9/2022
Trường Đại học Y Dược TPHCM Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/10/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 16/11/2022.
Trường Đại học Thủ Dầu Một Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 27/10/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 16/11/2022.
Trường Đại học Tài chính - Marketing Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 27/10/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 16/11/2022.
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 14/11/2017 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục

Có giá trị đến ngày 16/12/2022.
06 CSGD được công nhận trong năm 2018
Trường Đại học Lạc Hồng Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 12/02/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục

Có giá trị đến ngày 16/03/2023.
Trường Đại học Nha Trang Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 12/02/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến ngày 16/03/2023.
Trường Đại học An Giang Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 12/02/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục

Có giá trị đến ngày 16/03/2023.

Trường Đại học Cần Thơ Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 20/4/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 19/05/2023.
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 20/4/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 04/6/2023
Trường Đại học Nông lâm TPHCM  Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 20/4/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 11/6/2023
04 CSGD được công nhận trong năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính  Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 11/12/2018 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục

Có giá trị đến ngày 02/01/2024
Trường Đại học Đà Lạt Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGDban hành ngày 03/7/2019. Công bố ngày 05/7/2019. CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. 
Có giá trị đến ngày 23/7/2024
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 03/7/2019. Công bố ngày 08/7/2019. CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
. 
Có giá trị đến ngày 12/8/2024
Trường Đại học Trà Vinh Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD, ban hành ngày 02/11/2019. Công bố ngày 04/11/2019. CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
.
Có giá trị đến ngày 20/11/2024.
Năm 2020
Trường Đại học Văn Hóa Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến 08/4/2025
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD 18/03/2020, công bố ngày 23/03/2020 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến 08/4/2025


Phản hồi của
» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục Rating: 5 out of 10 95124.
Core Version: 1.8.0.0