25/03/2024 07:36 CH
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 2013 theo Quyết định số 5570/QĐ-BGDĐT. Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 được xây dựng và ban hành nhằm giúp Trung tâm xác định rõ mục tiêu, định hướng và các chiến lược phát triển bền vững, phù hợp với sứ mạng của Trung tâm, chủ trương và chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nướckế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo góp phần vào việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục của Việt Nam.

Trong giai đoạn 2022-2025, Trung tâm đã xác định:

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, uy tín được công nhận trong khu vực và thế giới.

Sứ mạng: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có sứ mạng thực hiện các dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục Việt Nam; chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.

Giá trị cốt lõi: Khách quan - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Sáng tạo

Mục tiêu chiến lược:

  • Phát triển nguồn lực tài chính bền vững
  • Cung cấp các dịch vụ giá trị và chất lượng
  • Quản trị và vận hành hiệu quả
  • Phát triển đội ngũ tinh gọn, chuyên nghiệp

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2025 (rà soát, cập nhật năm 2023) (xem tại đây)
Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2025 (xem tại đây)


» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kế hoạch chiến lược Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2022-2025 Rating: 5 out of 10 1190.
Core Version: 1.8.0.0