Ban giám đốc
PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa Giám đốc
TS. Nguyễn Quốc Chính Phó Giám đốc
Văn phòng
Lã Hoài Tuấn Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Út Kế toán trưởng
Phòng Đánh giá CLGD
ThS. Hồ Đắc Hải Miên Trưởng phòng
Phòng Dịch vụ
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0