04/07/2017 01:26 SA


Nguyên tắc dự toán chi phí kiểm định chất lượng giáo dục


Chi phí cho hoạt động kiểm định gồm 03 khoản chi phí cơ bản tương ứng với 3 giai đoạn: Thẩm định báo cáo tự đánh giá, Đánh giá ngoài và Công nhận. Nguyên tắc dự toán chi phí kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo như sau. Để có số liệu chi phí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của quý Trường, vui lòng liên hệ Trung tâm Kiểm định.

1. Chi phí Thẩm định báo cáo tự đánh giá (G)

      G = D x N x Ktr + Gqltđ
Trong đó:
      D:      Định mức thù lao ngày công 
      N:   Số ngày công thẩm định Báo cáo Tự đánh giá 
      Ktr:    Hệ số theo số lượng trang Báo cáo Tự đánh giá, bằng 1 (đến 100 trang), + 0,02 (cho mỗi 10 trang tăng thêm)
      Gqltđ: Chi phí quản lý quá trình công tác thẩm định

2. Chi phí Đánh giá ngoài (Gđg)
      Gđg = D x Nđgn x Kqm x Kkc x Kcs + Gctpđg + Gqlđg
Trong đó:
      D:       Định mức thù lao ngày công 
      Nđgn:  Số ngày công cho quá trình công tác đánh giá ngoài 
      Kqm :  Hệ số quy mô đào tạo (theo số lượng sinh viên quy đổi)
      Kkc:    Hệ số khoảng cách (theo khoảng cách giữa nơi khảo sát với Trung tâm kiểm định)
      Kcs:    Hệ số cơ sở (theo số lượng cơ sở, phân hiệu)
      Gctpđg:Công tác phí của Đoàn đánh giá ngoài (đi, ăn, ở)
      Gqlđg:  Chi phí quản lý quá trình công tác đánh giá ngoài

3. Chi phí Công nhận (Gcn)  
      Gcn = D x Ncn + Gctpcn + Gqlcn
Trong đó:
      D:       Định mức thù lao ngày công 
      Ncn:    Số ngày công cho quá trình công tác họp hội đồng
      Gctpcn:Công tác phí trao giấy chứng nhận (nếu có)
      Gqlcn:  Chi phí quản lý quá trình công tác công nhận

Để có số liệu chi phí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của quý Trường, vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm Kiểm định:
      Khu công nghệ phần mềm, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TPHCM.
      ĐT: (84.28) 3724 4410        Email: ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Nguyên tắc dự toán chi phí kiểm định Rating: 5 out of 10 63134.
Core Version: 1.8.0.0