Khảo sát chính thức 03 CTĐT Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN (ngày 03 - 06/01/2024)

08/01/2024

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 

03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQGHN


Từ ngày 03/01 đến ngày 06/01/2024,  đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức 03 Chương trình đào tạo (CTĐT) chuẩn trình độ đại học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN (Trường).