Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/09/2015

Ngày 21/4/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra thông tư số 08/2015/TT-BGDDT (gọi tắt là Thông tư số 08) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT (gọi là Thông tư số 55) ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 08 đã sửa đổi Khoản 1 Điều 4, Khoản 2 Điều 7, Khoản 1 Điều 8, Điều 9 của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học tại Thông tư số 55. Đối với điều kiện của cơ sở giáo dục đại học được tổ chức đào tạo liên thông được quy định chặt chẽ hơn là phải “Có quyết định cho phép mở ngành đào tạo và đã có ít nhất 03 khóa tuyển sinh theo hình thức đào tạo chính quy đối với ngành dự kiến đào tạo liên thông” (quy định cũ thì cơ sở giáo dục đại học có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, đại học của ngành đào tạo liên thông).

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy phải nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học; chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học của cơ sở giáo dục đại học. Chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy được xác định hằng năm cho từng ngành đào tạo, không vượt quá 15% chỉ tiêu chính quy của ngành đối với các ngành về khoa học sức khỏe và không vượt quá 20% chỉ tiêu chính quy của ngành đối với các ngành khác (trước đây chỉ quy định chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hằng năm của cơ sở giáo dục đại học).

Thông tư 08 đã tăng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học trong tuyển sinh liên thông. Theo đó, việc tuyển sinh liên thông có thể được thực hiện tối đa 02 lần/năm theo phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh liên thông (quy định cũ là thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 05 điểm trở lên theo thang điểm 10 (trước đây, cơ sở giáo dục đại học tự xác định điểm trúng tuyển). Thông tư mới quy định bổ sung hình thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: Tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành đào tạo liên thông phải cùng tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành tương ứng của hệ đào tạo chính quy do cơ sở giáo dục đại học công bố. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng của thí sinh liên thông không thấp hơn ngưỡng đảm baow chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng tương ứng của thí sinh hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố; không bảo lưu kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong xét tuyền thí sinh liên thông.

Thông tư số 08 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/6/2015.

Tải về 

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0